1. نوشته هایی با برچسب عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
گسترش عدالت در جامعه پیام اصلی انقلاب اسلامی بود
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه؛

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: از پیام هایی اصلی انقلاب می توان استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی کشور، رفع هر نوع تبعیض و گسترش عدالت در جامعه، احیا کرامت انسانی و نقش مردم در حاکمیت با تعیین سرنوشت خود را نام برد.

جوان های آگاه پیشران حرکت خروشان ملت ها هستند
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه؛

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: پیشران حرکت خروشان ملت در تمامی صحنه ها، جوانان آگاه و مسئولیت پذیر بود، در تمامی حوادث منجر به پیروزی انقلاب این جوانان بودند که به عنوان واسطه رساندن پیامهای حضرت امام به عوام جامعه نقش ایفا کردند.

پیام اصلی انقلاب اسلامی نفی حکومت غیرالهی است
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه؛

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: نفی حکومت سلطنتی بعنوان نماد حکومت غیر الهی و شیطانی مد نظر قاطبه مردم بود، مردم ایران مسلمان بودند و بنا به فطرت درونی الهی خود نمادهای حکومت طاغوتی یعنی بی عدالتی، اشرافی گری، بی بندوباری را بر نمی تافتند.

قالب خبری