1. نوشته هایی با برچسب صندوق رفاه دانشجویان
برنامه صندوق رفاه برای احداث سراهای دانشجویی/کسری منابع وام شهریه جبران می‌شود
رییس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد؛

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده به منظور ظرفیت سازی برای احداث،‌خرید و تکمیل سراهای دانشجویی دو راهکار در صندوق رفاه دانشجویان در نظر گرفته شده است .

قالب خبری