1. نوشته هایی با برچسب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
بازگشت به ندای اسلام مهمترین پیام انقلاب است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه؛

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گفت: بازگشت به ندای اسلام و دستیابی به استقلال همه جانبه مهمترین پیام انقلاب اسلامی است

۱۶ آذر روح آزادی و آزادگی را در جنبش دانشجویی تازه کرد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه؛

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه : ۱۶ آذر روح آزادی و آزادگی را در جنبش دانشجویی تازه کرد و  وظیفه ما به عنوان مسئول انقلابی حمایت از ارزش های دانشجویی وجلوگیری از انحراف آن است.

قالب خبری