1. نوشته هایی با برچسب ایتالیا ایتالیا
نمیذارم خرابش کنی!
نگاهی به «ایتالیاایتالیا» و دغدغه‌های یک کارگردان «فیلم‌اولی»؛

ایتالیا ایتالیا یک فیلم خوش ساخت از کارگردانی فیلم اولی است که متاسفانه ریتم خوب خودش را نمی تواند تا پایان ادامه دهد. در پایان بندی فیلم نیز صباغ زاده هم نادر و هم مخاطب را غافلگیر می کند و این جاست که مخاطب حق دارد مثل دیالوگ نادر به برفاب، این بار به صباغ زاده بگوید نمیذارم خرابش کنی!

قالب خبری