1. نوشته هایی با برچسب آمدنیوز
دلیل اثربخشی یک ضدرسانه چه می تواند باشد؟
گزارش؛

این روزها که بازار انتقادات برعملکرد مسوولین داغ است و کوچک و بزرگ به وضعیت جامعه اعتراض دارند نمونه های غیبت و توهین و تهمت و بربادرفتن ایمانها به بهانه ی انتقاد و بحثهای سیاسی در فضاهای مجازی و جمعهای حقیقی و حتی متاسفانه در اصلی ترین ابزار انتقال فرهنگ ما یعنی صدا و سیما به وفور دیده می شود.

آمدنیوز باطل را در لباس حق جلوه می دهد
یادداشت؛

کانال هایی مانند آمد نیوز هدفی جز تشویش اذهان عمومی ندارند و نخواهند داشت.

قالب خبری