1. مطالب منتشر شده در دسته ی "دانش و فناوری"
دغدغه یک دانشجوی آرمان خواه
ویژه دانشجویان ارشد؛

حال مهمترین دغدغه یک دانشجوی آرمانخواه، این است که آیا او می تواند برای جامعه، مردم، کشور و دین خود مفید باشد و آیا می تواند همه استعدادها وتوانایی های خود را شکوفا سازد و آن را نثار مردم، جامعه و ارزش های والای اسلامی نماید.

این کارهای ساده را انجام دهید
اگر گوشی شما بیش از حد داغ می‌شود؛

یکی از مسائلی که باعث نگرانی کاربران گوشی‌های همراه می‌شود داغ شدن و حرارت بیش از اندازه آن‌ها است. در این حالت، سرعت دستگاه پایین می‌آید و وظایف خود را به‌شکل طبیعی انجام نمی‌دهد. در شرایط مختلف با انجام چند کار ساده می‌توانید همه چیز را به حالت اول برگردانید. با ما همراه باشید.

علل سوق دانشجویان به رشته علوم سیاسی
در این گزارش بررسی می کنیم؛

داشتن علاقه تضمین کننده موفقیت هر کار یا بهتر بگوییم ، یک امر ضروری برای انجام آن کار است اما وجود یک کلمه مبهم برای انتخاب این رشته و نداشتن یک طرح و الگو هر چند کلی برای آینده یک امر مشترک برای بیشتر دانشجویان است .

جایگاه علمی فعلی در شان دانشگاه ارومیه نیست
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه؛

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: جایگاه علمی کنونی دانشگاه ارومیه چندان رضایت بخش نیست و رتبه بالای دو رقمی در داخل و رتبه ۲۲۱۰ در دنیا با توجه به پتانسیل عظیم در دسترس، در شان دانشگاهیان ارومیه نیست.

کاهش سنوات مجاز، راه حل یا حذف صورت مسئله
نسل برهان گزارش می دهد؛

مســئولان به جــای آنکــه صورت مســئله را حــل کــرده و درد دانشــگاه را دوا کننــد و از طریــق راه هــای غیرمعمــول و غیرعقلانــی صورت مســئله را پاک کــرده و ســعی می کننــد هزینه هــای دانشــگاه های دولتــی را از طریــق روش هایــی چــون فشــار بــه دانشــجو، کاهــش ســنوات تحصیلــی، افزایــش قیمــت خدمــات بــه دانشــجویان و یــا افزایــش ســهم دانشــجویان پولــی بــه حداقــل برســانند تــا هــم چــرخ دانشــگاه بچرخــد و هــم هزینه هــای ناشــی از آن بــه حداقــل برســد.

دولت بایستی شرکت های دانش بنیان را در مسیر رشد وترقی مورد حمایت قرار دهد
معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه؛

معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه گفت: دولت بایستی با تنظیم قوانین بالادستی ، اصلاح فضای کسب و کار، تامین سرمایه های خطر پذیر، اصلاح قوانین دست و پاگیر و کاهش بروکراسی و…شرکت های دانش بنیان را در مسیر رشد وترقی مورد حمایت قرار دهند.

باز هم توجیهات غیرکارشناسانه و فرافکنی مسئولین
نتیجه نشست دانشجویان دکتری با هیئت رئیسه دانشگاه ارومیه؛

به طوری کلی سیاست عام هیئت رئیسه در این نشست نیز کما فی السابق توجیه و فرافکنی ارزیابی شد و بسیاری از مشکلاتی که می توانست با تدبیر مناسب اساسا رخ ندهند با سو مدیریت رخ می دهند و عجیب اینکه بعد از آن هم نه کسی مسئولیتش را می پذیرد و نه برای ضربه به اعتبار دانشگاه عذر خواهی می‌شود.

بی توجهی وزارت علوم به تعیین تکلیف رشته ی دامپزشکی
نسل برهان گزارش می کند؛

بــا توجــه بــه مــوج اعتراضــات و بحــث هــای مطــرح شــده چنــد وقــت اخیــر پیرامــون الحــاق دامپزشــکی بــه وزارت بهداشــت و موافقــان و مخالفــان زیــادی کــه ایــن اتفــاق دارد بــه طــور قطــع یکــی از افــرادی کــه در ایــن مــورد بایــد پاســخگو باشــد وزیــر جدیــد علــوم اســت امــا جناب وزیر تابحــال کوچک تریــن اعتنایــی بــه ایــن مطالبــه نداشــته اند.

عکس/جشنواره جهادگران علم و فناوری در پردیس دانشگاه ارومیه
گزارش ؛

جشنواره جهادگران علم و فناوری  صبح امروز در پردیس دانشگاه ارومیه برگزار شد.

۳۰ آبان؛ آخرین مهلت ثبت‌نام در رشته‌های کارشناسی غیرانتفاعی و پیام نور
اطلاعیه؛

متقاضیان تحصیل در رشته‌های کارشناسی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور آزمون سراسری سال ۹۶ تا ۳۰ آبان ۹۶ فرصت دارند در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت‌نام کنند.

قالب خبری