مطالبه اصلی دانشجویان دانشگاه ارومیه؛
شورای صنفی کارآمد بدون سیاسی کاری

در غیبت چندین ساله شورای صنفی کارآمد خواستار پیگیری جدی مشکلات صنفی و بدون لحاظ سلیقه سیاسی و قومیتی از شورای کنونی می باشند و انتظار می رود شورای صنفی، کارآمدی خود را حفظ و به همراه مسئولین امر دانشگاه بدون رو دروایسی در حل مشکلات صنفی دانشجویان قدم هایی خوبی بردارند.

به گزارش گروه صنفی نسل برهان، این روز ها که بحث مطالبات مردمی به تیتر یک اخبار تبدیل شده بود موقعیت خوبی است تا به شرح وضعیت اوضاع شورای صنفی و درخواست های صنفی در دانشگاه بپردازیم؛ فرقی هم ندارد چه دانشکده هایی که شورای صنفی شان برای دانشجویان به منزله بازوی کمک کننده است  و چه شورایی که بیشتر نقش اپوزیسون دارد تا رفع کننده مطالبات صنفی و چه خوابگاه هایی که در سالهای مختلف، شورای صنفی آنها دچار فراز و فرودهای بسیار بوده است.

طی چهار سالی که دانشجویان در دانشگاه حضور دارند، از دور و نزدیک شاهد فعالیت های شورای صنفی دیگر دانشگاه ها بودند و باید بگوییم؛ شورایی که در بعضی دانشگاه ها پای مسئولین را به خوابگاه باز میکرد و مجبورشان میکرد همان نقدهای همیشگی را بشنوند؛ از همه مهم تر شورایی که درد همه مردم را داشت و درک میکرد.

اما در دانشگاه ارومیه قضیه متفاوت تر از بقیه دانشگاه ها بود، در وهله اول شورای صنفی تشکیل و تعصبات قومیتی افراطی را به مطالبه نمودن مشکلات صنفی دانشجویان ترجیح داد و همه این سیاسی کاری ها دست به دست هم داد تا شورای صنفی وقت با استعفای دست جمعی باعث منحل شدن این شورا بشود.

نکته جالبی درمورد این سال وجود دارد؛ دیگر شورای صنفی وجود نداشت که بخواهد پیگیر مطالبات صنفی باشد و تغییرمداوم قوانین انتخابات ، ایجاد شایعه هایی مبنی بر اینکه تجمعات صنفی دانشجویان در خوابگاه توسط افراد غیر دانشجو هدایت میشود و هزاران بهانه یا دلیل دیگر، تشکیل یک شورای صنفی دانشجویی دیگر را به مراتب به تعویق انداخت.

به گونه ای که چند سال تقریبا شورایی نبود که مطالبات را به گوش مسئولین برساند و از آنجایی که مسئولین امر فقط صدای مسئولین صنفی را می شنیدند، راه حلی دیگر جز تجمع کردن و درخواست حضور و گفتگو با رئیس و معاونین خوابگاه نبود.

حال اکنون شورای صنفی دانشگاه ارومیه با هزاران موانع و مشکلات در روند انتخابات و شکل گیری این نهاد دانشجویی بعد از چند سال تشکیل شده است.

لذا تمام دانشجویان دانشگاه ارومیه در غیبت چندین ساله شورای صنفی کارآمد خواستار پیگیری جدی مشکلات صنفی و بدون لحاظ سلیقه سیاسی و قومیتی از شورای کنونی می باشند و انتظار می رود شورای صنفی، کارآمدی خود را حفظ و به همراه مسئولین امر دانشگاه بدون رو دروایسی در حل مشکلات صنفی دانشجویان قدم هایی خوبی بردارند.

انتهای پیام/