گزارش؛
نشست رئیس دانشگاه ارومیه با دانشجویان بعد ۳سال!

رحیم حب نقی ریاست دانشگاه ارومیه بهمراه معاونین دانشجویی و مالی شبانه بصورت سر زده در محوطه خوابگاه های برادران بعد ۳سال ریاست، حضور یافته و با دانشجویان به بحث و گفت وگو سر مسائل مشکلات صنفی و خوابگاهی پرداختند.

به گزارش نسل برهان، رحیم حب نقی ریاست دانشگاه ارومیه بهمراه معاونین دانشجویی و مالی شبانه بصورت سر زده در محوطه خوابگاه های برادران بعد ۳سال ریاست، حضور یافته و با دانشجویان به بحث و گفت وگو سر مسائل مشکلات صنفی و خوابگاهی پرداختند.

در این نشست ۳ ساعته دانشجویان با ارائه مشکلاتی چون سیستم های گرمایشی و و نبود امکانات مجهز در درمانگاه داخل دانشگاه به نقد سیستم مدیریتی دانشگاه پرداختند.

نظریانی معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه درباره قطع شدن بسته های صبحانه گفت: بسته های صبحانه از اول قرار بود در برهه های خاص در بین دانشجویان پخش شود.

وی درباره پخش مجدد این بسته های حمایتی افزود: بسته های صبحانه در زمان امتحانات نیز پخش خواهد شد.

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه درباره ورود بدون اجازه سرپرست خوابگاه ها به اتاق دانشجویان گفت: سرپرست خوابگاه از بنده مجوز دارند تا برای سرکشی به خوابگاه ها داشته باشند و ما هرکدام در برابر تک تک حفظ جان و امنیت شما مسئول هستیم.