رئیس اداره امور تغذیه دانشگاه ارومیه؛
بسته های فاسد صبحانه را تعویض می کنیم

ما با تمام شرکت ها و برندهای برتر عقد قرار داد داریم لذا خود ما نیز اگر بسته ای فاسد را در بین هزاران بسته دریافتی ببینیم موظف هستیم به شرکت برگردانده و گزارش کنیم بنابراین از کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه تقاضای عاجزانه داریم اگر خرمای فاسدی یا اگر مربای فاسدی و هر مورد فاسدی را بین بسته های صبحانه خود مشاهده نمودند، موظف هستند به سلف مربوطه برگردانده و ما نیز مشتاقانه ان مورد را تعویض و بسته سالم و با کیفیت تری را بدهیم.

به گزارش نسل برهان، رامین رزمی رئیس اداره امور تغذیه دانشگاه ارومیه در مصاحبه با خبرنگار نسل برهان درباره بسته های فاسد یافت شده در داخل بسته های صبحانه ای دانشگاه ارومیه گفت: بسته های صبحانه توزیع شده بین دانشجویان برای اولین بار در سال تحصیلی جدید اتفاق افتاده است و طبیعی می باشد که در ابتدای طرح نواقصاتی را چه از جانب مدیریتی ما و چه از جانب محتوای بسته خواهم دید لذا تمام سعی ما این است در هفته های بعدی تمام نواقصات را رفع نموده و خدمات بهتری و با کیفیت بالایی را به دانشجویان عزیز ارائه دهیم.

وی درباره اینکه اگر دانشجویان بسته های فاسد بار دیگر در داخل بسته های صبحانه پیدا کردند گفت: ما با تمام شرکت ها و برندهای برتر عقد قرار داد داریم لذا خود ما نیز اگر بسته ای فاسد را در بین هزاران بسته دریافتی ببینیم موظف هستیم به شرکت برگردانده و گزارش کنیم بنابراین از کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه تقاضای عاجزانه داریم اگر خرمای فاسدی یا اگر مربای فاسدی و هر مورد فاسدی را بین بسته های صبحانه خود مشاهده نمودند، موظف هستند به سلف مربوطه برگردانده و ما نیز مشتاقانه آن مورد را تعویض و بسته سالم و با کیفیت تری را بدهیم.

رئیس اداره امور تغذیه دانشگاه ارومیه درباره بعضی نواقصات سلف های دانشگاه ارومیه گفت: مشاهده شده و گزارش شده از طرف دانشجویان که بعضی اقلام غذایی در وعده های متفاوت قابل میل کردن نمی باشد و ما نیز هرچه سریعتر در روزهای آینده غذای ئجایگزین را به سلف ها داده و به دانشجویان عرضه خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: بدلیل بودن بار زیاد کاری بر روی دوش ما از تمام دانشجویان خواهش می کنیم ما را در جهت بهبود وضعیت کیفی همراهی و یاری کنند.

انتهای پیام/