واکنش شیخ به تحریم های جدید آمریکا
یک سبد پر از موز بیاورید

روزی شیخی خنده رو بربلندای تپه ای نشسته بود و به افق می نگریست. مریدان بر بالای تپه آمدند تا مسائل خود را از وی بپرسند، شیخ به آنان گفت که قبل از آنکه بیایید ربنای دلنشینی گوش نموده ام و حال بسیار خوشی دارم، از این رو سوالاتتان را به حکیمانه ترین حالت پاسخ گویم.

به گزارش نسل برهان به نقل از راه راه؛ روزی شیخی خنده رو بربلندای تپه ای نشسته بود و به افق می نگریست. مریدان بر بالای تپه آمدند تا مسائل خود را از وی بپرسند، شیخ به آنان گفت که قبل از آنکه بیایید ربنای دلنشینی گوش نموده ام و حال بسیار خوشی دارم، از این رو سوالاتتان را به حکیمانه ترین حالت پاسخ گویم. یکی از مریدان پرسید :« یا شیخ، چه کنیم تا کسی نتواند مارا شکست دهد؟» شیخ گفت :« بروید تکه چوب هایی بیاورید» مریدان رفتند و تعداد زیادی تکه چوب آوردند. شیخ گفت :« حال نفری یک عدد از این تکه چوب ها را بشکنید» مریدان هر کدام تکه چوبی برداشتند و شکستند.

شیخ گفت :« حال هر یک ده تکه چوب بردارید و یکجا بشکنید.» مریدان برداشتند و با یک ضربه بشکستند. شیخ گفت :« حال هر یک پنجاه تکه چوب بردارید و یکجا بشکنید.» مریدان برداشتند و با یک ضربه بشکستند. شیخ گفت : « احسنت معلوم است که در باشگاه اچتباه نمی زنید، حال نفری صد تکه چوب بردارید و یکجا بشکنید.» مریدان برداشتند و بشکستند. شیخ گفت : « اکنون شما کوهی از خرده چوب دارید که میتوانید بروید به عنوان هیزم بفروشید و پولی به جیب بزنید.».

یکی از مریدان پرسید:« یا شیخ، چه ربطی داشت؟» شیخ گفت :« ربطش به چیزیست که آیندگان آن را سیم رابط خواهند نامید.» مریدان مسرور شدند. پس از آن یکی دیگر از مریدان پرسید:« یا شیخ، نظرت درباره تحریم های جدید آمریکا چیست ؟ تکلیف برجام چه میشود؟» گفت :« بروید و سبدی پر ازموز بیاورید.» مریدان برفتند و یک سبد پر از موز آوردند.

شیخ دست خود را در سبد فرو برد و یک موز برداشت و خورد. مریدِ منتقد پرسید: « اکنون جواب سوال چیست ؟» شیخ دوباره دستش را در سبد برد و یک موز برداشت و خورد. مریدِ منتقد باز هم سوال خود را تکرار کرد و شیخ باز هم یک موز برداشت و خورد.

مریدان که دیدند دارد سرشان کلاه می رود آنان نیز سرگرم موز خوردن شدند و بلافاصله بعد از آنکه مریدِ منتقد جواب سوالش رو می خواست جملگی دست بر سبد می بردند و موزی برمی داشتند، پس از آنکه موز ها تمام شد، شیخ دل درد عجیبی گرفت، پس جملگی بر سر مرید منتقد ریختند و برچسب مالی اش کرده و به عنوان تبعه بی شناسنامه در میدان شهر آویزانش نمودند تا دیگر شیخ را با سوال هایش مجبور به موز خوردن ننماید.

انتهای پیام/

برچسب ها: , , ,